SIA“B亚搏娱乐appiosan”甲板Pētījumu,personālāsiomatizētāsdozəjošāssacijasizstrādelaborijām。
项目编号- 1.2.1.1/18/A/007。Pētījums tiek īstenots project jekta Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centres ietvaros。Kompetences中枢projekta mērķ是红外atbalstīt pēī时候atbilstoš我definētajiem pētniecības virzieniem, attī小公牛jaunus produktus联合国tehnoloģijas nozarē联合国ieviešot tās ražāoš,tādējādi veicinot pētniecības联合国rūpniecības sektora sadarbī布鲁里溃疡,kāarīnozares komersantu konkurētspē雅paaugstināš阿奴。ProjektsTieKīsenotsof 2019.gada1.jūnijalīdz2021.gada30.jěnijam联合国到Līdzfinansēeiropasrežionālāstatīstībasfonds。

3.MěnešuRezultāts:ierīceskoncepcijasizstrāde。DozējošāMehānismaoptimandāla联合国Funkcionālarisinājumaizvēle。Detaļu rasēšana un izgatavošana。iespiedplašuprojektȱšana联合国Izgatavošana,Piedzićas联合国VadībasMehānismuIzvēle。

6.MēnnšuRezultāts:IRIzstrādātaierīcekoncepcija。Detaļu rasēšana un izgatavošana。Dozējošāmehānismaprototipaizgatavošana。sistēmaspamatnes izveide。Dozējošāmehānismavadībasizstrādēunabākoparametrupiemeklēšana。

9.MēnnšuRezultāts:DetaļuRasēšana联合国Izgatavošana。Dozējošāmehānismapilnveidošana。sistēmaspamatnes izveide。Dozējošā mehānisma vadības telpā izstrāde。iespiedplašuprojektȱšana联合国Izgatavošana,Piedzićas联合国VadībasMehānismuIzvēle,PrototipaIzstrāde。

12.mēnešu rezultāts: Sistēmas stiprības rāmja izveide。Detaļu rasēšana un izgatavošana。Dozējošā mehānisma vadības telpā izstrāde。Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānisma prototipa izstrāde。

15.MēnnšuRezultāts:Atbalsta FunkcijuPildošoMezgluIzstrāde。Detaļu rasēšana un izgatavošana。Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana。Piedziņas un vadības mehānismu pilnveide。Vadības un kontroles programmatūras izstrāde。

18.mēnešu rezultāts: Atbalsta funkciju pildošo mezglu izstrāde。Detaļu rasēšana un izgatavošana。Mezglu savstarpējāsalāš安娜。萨尔āgoto mezglu测试ēš安娜。Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana。Piedziņas un vadības mehānismu pilnveide。Vadības un kontroles programmatūras izstrāde。

21.mēneša rezultāts: Vienota producdukta dizaina izstrāde。Atbalsta funkciju pildošo mezglu izstrāde。Detaļu rasēšana un izgatavošana。Mezglu savstarpējāsalāš安娜。萨尔āgoto mezglu测试ēš安娜。Vadības un kontroles programmatūras pilnveide。

24.mēnešu rezultāts: Atbalsta funkciju pildošo mezglu izveide。Detaļu rasēšana un izgatavošana。Mezglu apvienošana vienotā salāgotā sistēmā。认定ēmas测试ēš安娜。Vadības un kontroles programmatūras pilnveide。

SIA“B亚搏娱乐appiosan”veic pētījumu, daudzleņķu nefelometriskā detektora izstrāde un izpēte。
项目编号- 1.2.1.1/18/A/007。Pētījums tiek īstenots project jekta Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centres ietvaros。Kompetences中枢projekta mērķ是红外atbalstīt pēī时候atbilstoš我definētajiem pētniecības virzieniem, attī小公牛jaunus produktus联合国tehnoloģijas nozarē联合国ieviešot tās ražāoš,tādējādi veicinot pētniecības联合国rūpniecības sektora sadarbī布鲁里溃疡,kāarīnozares komersantu konkurētspē雅paaugstināš阿奴。项目tiek īstenots no 2019。先后1。玛尔塔2021 līdz。先后31。martam un to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds。

3.MěnešuRezultāts:ierīceskoncepcijasizstrāde。daudzleņķudetekcijasmoduļaonemotalālarisinājumaizvēle。Detaļu rasēšana un izgatavošana。iespiedplašuprojektȱšana联合国Izgatavošana,Piedzićas联合国VadībasMehānismuIzvēle。

6.MēnnšuRezultāts:ierīceskoncepcijaspilnveidošana。daudzleņķudetekcijasmoduļaizveide。Detaļu rasēšana, izgatavošana un salikšana。iespiedplašuprojektēšana,izgatavošana联合国蒙特拉·纳,Piedziņas联合国VadībasMehānismuIzstrāde。

9.MēnnšuRezultāts:DaudzležudetekcijasModuļaPilnveidošana,VairākuStarojuma AvotuModuļaIzstrāde。Detaļu rasēšana, izgatavošana un salikšana。iespiedplašuprojektēšana,Izgatavošana联合国蒙特拉ž。

12.MēnnšuRezultāts:ierrīceskoncepcijaspilnveidošanadarbamarmēģenm。DaudzležudetekcijasModuļaPārveidošanaAtbilstošiKoncepcijai。Vairākustarojuma avotumoduļaizstrāde。Detaļu rasēšana, izgatavošana un salikšana。iespiedplašuprojektȱšana联合国Izgatavošana,Piedzićas联合国VadībasMehānismuIzstrāde。

15.mēnešu rezultāts: Ierīces koncepcijas pilnveidošana。Daudzleņķu detekcijas moduļa konstruktīvā uzlabošana。Vairāku starojuma avotu moduļa konstruktīvā uzlabošana。Detaļu rasēšana, izgatavošana un salikšana。Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, vadības mehānismu izstrāde。

18.MēnnšuRezultāts:ierīceskoncepcijaspilnveidošana。DetekcijasModuļamodifikācija,vairākumērāmokanāluizveide。Vairākustarojuma avotumoduļamodifikācija。Detaļu rasēšana, izgatavošana un salikšana。iespiedplašuprojektēšana联合国Izgatavošana,VadībasMehānismuIzstrāde,ProgrammatūrasIzstrāde。

21.MēnešaRezultāts:DetekcijasModuļaPilnveidošana。Vairākustarojuma avotumoduļapilnveidošana。Detaļu rasēšana, izgatavošana un salikšana。ReažentusildəšanasModuļaPilnveidošana。VisuModuļuapvienošanavienāierīcō,korpusaizstrāde。ProgrammatūrasIzstrāde。

24.MēnnšuRezultāts:Moduļukopsalikumamontāžasizstrāde。Detaļu rasēšana, izgatavošana un salikšana。ierīcesdizainaizstrāde。programmatūraspilnveide。prototipamontāža - gatavs den-8uierīceprototips。

SIA "亚搏娱乐appBiosan" pabeidza pētījumu, mikroorganism mu kultivācijas iespēju pētījums balstoties uz personālo bioaktoru reversīvās samaisīšanas tehnoloģiju。
项目编号- 1.2.1.1/16/A/005。Pētījums tika īstenots project jekta Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centres ietvaros。Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs aptver trīs zinātniskos virzienus: Viedie materiāli, Biotehnoloģija, Vide。Kompetences中枢projekta mērķ是红外atbalstīt vismaz 20便士ēī时候atbilstoš我definētajiem pētniecības virzieniem, attī小公牛jaunus produktus联合国tehnoloģijas nozarē联合国ieviešot tās ražāoš,tādējādi veicinot pētniecības联合国rūpniecības sektora sadarbī布鲁里溃疡,kāarīnozares komersantu konkurētspē雅paaugstināš阿奴。项目tika īstenots no 2016。先后1。2018年septembra līdz。先后31。decembrim un to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Pētijumarezultāts:Izstrādātsjauns produkts - rts-8,daudzkanālubioreaktors arneinvazīvureālālaikabiomasas,o2联合国pH值mērījumiem。

SIA“B亚搏娱乐appIOSAN”IRNOSLēDZIS2016. GADA 25.APRīLīLīgumunr。SKV-L-一百二十二分之二千○一十六AR LatvijasInvestīciju未attīstībasaģentūru( “Starptautiskāskonkurētspējasveicināšana” aktivitātesietvaros)比肩projekta “SIA ”Biosan“亚搏娱乐app dalībamedicīnas未biotehnoloģijasizstādēs2016.gadā” īstenošanu,KOlīdzfinansēEiropasReģionālāsattīstības全宗。

SIA“B亚搏娱乐appIOSAN”IRNOSLēdzis2015. GADA 02.OKTOBRīLīGumunr。l-āta-15-3250 ar latvijasInvestȱcijuunatȱstȱbasaȱentȱruprojekta“sia”biosan“dalūb亚搏娱乐appasityuāliomentrantāsvizītəs2015.gadā”īsterenošanu,kolīdzfinansēeiroopasrežionālāstatȱstȱbasfonds。

SIA“B亚搏娱乐appIOSAN”IRNOSLēDZIS2015. Gada11.Martālīgumunr。L-ATA-15-2602 AR LatvijasInvestīciju未attīstībasaģentūru(Ārējo特尔古apgūšana - ārējais营销 - ”apakšaktivitātesietvaros)比肩projekta “SIA ”Biosan“ dalībamedicīn亚搏娱乐appas未biotehnoloģijasizstādēs2015.gadā” īstenošanu,KOlīdzfinansēEiropasReģionālāsattīstības全宗。

SIA“B亚搏娱乐appiosan”ir noslēdzis 2014。先后12。maijā līgumu Nr. L-ĀTA-14-2091 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" apakšaktivitātes ietvaros) par project jekta "亚搏娱乐appSIA "Biosan" dalība izstādē expobbq 2014."īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds。

SIA“B亚搏娱乐appIOSAN”IRNOSLēDZIS2014. GADA 03.FEBRUārīlīgumunr。L-ATA-14-1944 AR LatvijasInvestīciju未attīstībasaģentūru(Ārējo特尔古apgūšana - ārējais营销 - ”apakšaktivitātesietvaros)比肩projekta “SIA ”Biosan“ dalībamedicīn亚搏娱乐appas未biotehnoloģijasizstādēs2014.gadā” īstenošanu,KOlīdzfinansēEiropasReģionālāsattīstības全宗。


SIA“B亚搏娱乐appiosan”2013.Gada08.MaijāRnoslēdzislīgumunr。L-ATA-13-1404 AR V / A “Latvijasinvestīciju未attīstībasAGENTURA”(古Ārējoapgūšana - ārējais营销 - ”apakšaktivitātesietvaros)比肩projekta “SIA ”Biosan“ dalībamedicīn亚搏娱乐appas未biotehnoloģijasizstādēs2013.gadā” īstenošanu,KOlīdzfinansēEiropasRežionālāstatīstībasfonds“

SIA“B亚搏娱乐appiosan”kā“Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs”(VBBKC) sadarbības partneris ir iesaistījies pētniecības projeckta“mikroorganisation mu šūnu kultivācijas pētījums, lietojot reversīvo šķidrumu samaisīšanas tehnoloģiju”īstenošanā。VBBKC 2011。先后11。aprīlī noslēdza ar V/a " Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra " līgumu Nr. L-KC-11-0005。
www.vbbkc.lv.

Biedrība“Latvijasķīmijas联合国Farmācijasuzņēmējuasociācija”(Lažfa)联合国LatvijasInvestȱciju联合国attȱstȱbasaȱentȱra(liaa)2011.gada06.janvārənoslēdzaləgumunr。L-APA-10-0025帕projekta“Latvijasķīmijas未AR到saistītajāsnozarēsnodarbinātoapmācībaskvalifikācijascelšanai,konkurētspējaspaaugstināšanaidarba未古uzņēmējukonkurētspējasveicināšanai”,projekta Nr.APA / 1.3.1.1.1 / 10/02/009,īstenošanu。

Lažfaprojektuīsterenosadarbībāarvairākkā40ķīmijas联合国Ar到Saistītonozaruuzęmumiem,Tajāskaitāarīrsia“biosan”。亚搏娱乐app

projects tiks īstenots līdz 2013。先后26. jūlijam

ProjektsTiekīstenotsestruktūrfondu程序“atbalstsnodarbinātoapmācəbāmkomersantukonkurētspējasveicināšanai - atbalstspartnerībāsomentētāmapmācəbām”ietvaros。

新航“Bi亚搏娱乐apposan”2011。先后17。augustā parakstīja vienošanās ar SIA«Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centres»par rūpnieciskā pētījuma veikšanu, project jektu nosaukums“Tehnoloģijas darbavietu inficētības ar DNS un RNS amplikoniem noteikšanai izpēte”,kas 11。aprīlī noslēdza līgumu par project jekta«Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centres, īstenošanu ar VA«Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra»。
«Vides,Bioenerģētikas联合国BiotehnoložijasKompetences Centrs»MājasLapa:www.vbbkc.lv.

公司公司